Föreningens namn och säte
Club Corvette Sweden.
Föreningens säte är Box 2093, 141 02 Huddinge.
Organisationsnummer: 802440-9552

1 § Ändamål
Föreningen, som är rikstäckande, har till uppgift att under ideella och opolitiska former samla ägare av bilmodellen Corvette, oavsett årsmodell, ägarsyfte och skick, för att tillvarata och främja intresset, ägandet och användandet av denna bilmodell.

2 § Inträdeskrav och inträdesår
För att bli medlem skall den sökande vara ägare av en bil av modellen Corvette, oavsett årsmodell och skick. Medlemskap är likställt med ett medlemsnummer med tillhörande medlemsavgift. Som medlemsår räknas det kalenderår då första inträdesavgiften erlades.
Medlem utan innehav av Corvette har rätt att fortsätta vara medlem utan tidsbegränsning.

3 § Medlemskap och medlem
Medlemskap gäller för ett verksamhetsår i taget och fram till 30 november året efter verksamhetsåret. Nya medlemmar betalar en inträdesavgift utöver den första årsavgiften. Års- och inträdesavgiftens storlek bestäms för varje verksamhetsår vid årsmötet.
För nya medlemmar gäller att medlemsavgift som erläggs under augusti även gäller för kommande verksamhetsår.
Till varje medlemskap kan registreras högst två fysiska personer som medlemmar och ett obegränsat antal Corvette. Tiden för medlemskap tillgodoräknas varje registrerad medlem under samma medlemsnummer. Om medlem väljer att övergå från delat till eget medlemsnummer får denne i det nya medlemsskapet tillgodoräkna sig de delade medlemsåren.
Vid återinträde i föreningen erläggs medlemsavgift samt inträdesavgift. Medlems medlemsår räknas från senaste inträdet.
Vid ansökan om medlemskap skall uppges årsmodell och registreringsnummer eller annat verifierbart identifieringsnummer för varje registrerad Corvette. Andra uppgifter om registrerade Corvette och medlem (medlemmar) skall lämnas enligt för vid var tid gällande bestämmelser.
Medlem som betalar efter 30 november räknas som ny medlem och skall erlägga ny halv inträdesavgift vid återinträde.
Medlem som vill utträda ur föreningen kan skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte betalat medlemsavgift före 30 november innevarande verksamhetsår anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av andra anledningar än att ha försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, ha motarbetat föreningens verksamhet, syfte eller ändamål, eller uppenbarligen ha skadat föreningens anseende eller intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen och gäller med omedelbar verkan. Medlemmen ska snarast underrättats. Beslutet skall redovisas vid nästkommande årsmöte.
Medlemsavgift eller del därav återbetalas inte vid uteslutning eller utträde ur föreningen.
Medlem har genom sitt medlemskap samtyckt till att föreningen registrerar och på annat sätt behandlar medlemmens personuppgifter inom ramarna för föreningens verksamhet och ändamål.

4 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
har rätt till information om föreningens angelägenheter
får vara med och bestämma om och ta ansvar för föreningens verksamhet
har rätt att använda föreningens namn och logotyper för personligt bruk. Användning i kommerisellt syfte är förbjudet om inte annat skriftligen avtalats med föreningen.
har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
skall betala medlemsavgift senast den 30 november samt övriga avgifter som beslutats av föreningen

5 § Hedersmedlem
Styrelsen kan utse person, medlem eller icke medlem, till hedersmedlem. Sådan person skall ha gjort en betydande insats för föreningen eller inneha en sådan position i samhället som kan stärka aktningen för Corvette och aktningen för föreningen i dess arbete och existens. Hedersmedlem väljs utan tidsbegränsning men personen själv eller representant för personen kan avsäga sig medlemskapet.
Styrelsen skall visa stor återhållsamhet i val av hedersmedlemmar.
Hedersmedlemskap kan återkallas.

6 § Föreningens styrelse och övriga funktionärer
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör samt minst tre och högst sju övriga ledamöter. Styrelsen kan besluta att ordinarie ledamot och adjungerad ledamot får teckna föreningen under en viss angiven tid.
Styrelsen får utse person till adjungerad till styrelsen att delta på styrelsemöten. Adjungerad ledamot saknar rösträtt men kan utses att utföra vissa uppgifter för styrelsens räkning.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst 2/3 av antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
Styrelsen skall samlas till minst 3 protokollförda ordinarie sammanträden per år. Protokoll skall justeras av två protokolljusterare.
Utöver styrelse skall det finnas en distriktsansvarig för respektive geografiskt distrikt samt minst en revisor och revisorssuppleant samt dessutom webbansvarig, chefredaktör, registeransvarig, försäkringsansvarig och annonsansvarig. Styrelsens ordförande, vice ordförande och kassör kan inte inneha dubbla poster.
Alla funktionärer nämnda ovan i denna paragraf väljs på årsmötet och är avgiftsbefriade för den tid valet avser.
Distriktens övriga funktionärer utses efter behov för ett år i taget av respektive distriktsansvariga senast en månad efter årsmötet. Samråd skall ske med styrelsen innan dessa funktionärer utses.Avgiftsbefrielse eller annan kompensation avgörs av distriktsanvsariga inom ramen för distriktets tilldelade verksamhets- och finktionärsbudget.
Övriga funktionärer utses av styrelsen efter behov. Avgiftsbefrielse eller annan kompensation beslutas av styrelsen
Styrelsens ordförande, kassör och halva antalet övriga styrelseledamöter, vid udda antal avrundat neråt, väljs för två år varje udda år, övriga styrelseledamöter väljs för två år varje jämnt år. Övriga funktionärer som väljs på årsmötet, väljs för två år i taget. Halva antalet distriktsansvariga väljs udda år, resten varje jämt år

7 § Valberedning
Valberedningen, som utses av årsmötet, består av tre personer varav en skall vara valberedningens ordförande. Styrelseledamot kan inte ingå i valberedningen.
Valberedningens ordförande skall senast fjorton dagar före årsmötet meddela styrelsen valberedningens förslag till årsmötet.

8 § Revisor
Revisor skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast fjorton dagar före årsmötet.
Revisor har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast tjugoen dagar före årsmötet.
Revisor kan inte vara styrelseledamot.

9 § Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 september till 31 augusti.

10 § Stadgar, tolkning, ändring och upplösning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan, när den gäller den löpande verksamheten, avgöras av styrelsen.

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna skall vara skriftligt och får inges av såväl medlem som styrelsen.

Upplösning av föreningen jämställs med stadgeändring. Vid beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar tillfalla ”Cancerfonden – Riksföreningen mot Cancer”, organisationsnummer 802005-3370, och föreningens handlingar skall arkiveras hos Folkrörelsearkivet.

11 § Årsmöte och extra årsmöte
Årsmötet ska hållas senast 15 oktober på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall avsändas senast tjugoen dagar före mötet. Kallelse kan sändas med brev, e-post eller genom publicering på hemsidan.

Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttranden samt valberedningens förslag skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast tio dagar före årsmötet. I kallelsen skall anges var handlingar finns tillgängliga.

Såväl medlem som styrelsen får avge motioner till årsmötet och dessa skall vara styrelsen tillhanda senast tjugoåtta dagar före årsmötet. Motioner från medlemmar skall skickas som brev eller e-post till info@clubcorvette.se och vara undertecknade med namn och medlemsnummer.

Varje medlemsnummer för vilket har betalats medlemsavgift har en rösträtt. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Beslut fattas med bifallsrop eller, när så begärs, efter omröstning. Med undantag för stadgeändringar avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel relativ majoritet. Omröstning sker öppet. Vid omröstning gäller att vid lika röstetal det förslag har antagits som biträds av ordföranden vid mötet. Beslut bekräftas med klubbslag.

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Skyldighet att kalla till extra årsmöte föreligger när en revisor eller minst 10 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställan skall vara skriftlig och innehålla skälen för begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall ske senast sju dagar före mötet. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

12 § Racingsektion
Föreningens racingverksamhet är organiserad i en sektion, Racingsektionen.
Föreningens styrelse reglerar Racingsektionens verksamhet genom direktiv. Racingsektionen skall ha en styrelse med en ordförande och minst ytterligare en ledamot. Ordföranden utses av föreningens styrelse.
Sektionsstyrelsen skall inför varje verksamhetsår upprätta, och tillställa föreningens styrelse, en verksamhetsplan med budget.
Endast medlem i föreningen kan vara medlem i Racingsektionen. Racingsektionen förtecknar sina egna medlemmar i separat register.

13 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste verksamhetsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhetsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter samt behandling och fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner som avser stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller om annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Val av (när inget annat sägs gäller valet för en tid av två år)
a) Föreningens ordförande (vid varje udda årtal)
b) Föreningens vice ordförande (vid varje jämt årtal)
c) Föreningens kassör (vid varje jämt årtal)
d) Halva antalet övriga ledamöter
e) Revisor jämte suppleant (vid varje udda årtal). I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
f) Halva antalet av distriktets huvudkontaktpersoner
g) Övriga funktionärer:
1) Chefredaktör (vid varje udda årtal)
2) Webbansvarig (vid varje jämt årtal)
3) Försäkringansvarig (vid varje udda årtal)
4) Annonsansvarig (vid varje jämt årtal)
5) Registeransvarig (vid varje udda årtal)
6) Tre ledamöter i valberedningen av vilka en skall utses till ordförande (vid varje jämt årtal)
Övriga frågor.
Mötets avslutning